Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2017

6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu viaMaddoxx Maddoxx
9139 751d 500
Myślę, że na pewno ciężko jest żyć samemu w miejscu, w którym ktoś nas opuścił. Lecz nie ma na świecie nic równie okrutnego, jak poczucie opuszczenia wywołane tym, że nie ma się na co czekać.
— Haruki Murakami, “Kronika ptaka nakręcacza”
Reposted fromiblameyou iblameyou viastefanson stefanson

May 09 2017

0449 32e5
Reposted fromverronique verronique viafilmowy filmowy
8799 870f 500
Reposted fromkrzysk krzysk
9539 a1c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk
Dlatego właśnie byłem sam przez tyle lat. Bo jak tylko wpuścisz ludzi, zaczynają na Tobie polegać. A potem, jeżeli nie dasz rady być tym, kim oni sądzą, że powinieneś, zawodzisz ich. Łatwiej jest nikogo nie mieć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viaottopilotto ottopilotto
0025 e5b3
Reposted fromwherethefuckisnarnia wherethefuckisnarnia viazv zv
7896 5f81
Reposted fromkrzysk krzysk
Zawsze znajdzie się ktoś, kto zepsuje Ci dzień, a czasem całe życie.
— Charles Bukowski
6900 62ba

May 02 2017

3434 7e20
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk
4100 cbb4 500
Reposted fromxfrd xfrd viadrunkwhipster drunkwhipster

April 28 2017

1538 b249 500
Reposted fromclitoris clitoris
7017 57c1 500
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viabitter-chocolate bitter-chocolate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl