Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ile niewypowiedzianych słów przepadło na zawsze. A może ważniejsze były od tych wszystkich wypowiedzianych.
— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli.
Reposted fromnutt nutt viaflyingheart flyingheart
9253 a594
Reposted fromKuishi Kuishi viabitemyneck bitemyneck
5235 76c6 500
Reposted fromSzaryOptymista SzaryOptymista viainfra-red infra-red
- Alkohol nie przeraża pana?
- Nie - powiedział Tarrou - przeciwnie.
— Albert Camus
Reposted fromcelebration celebration viaepidemic epidemic
5481 6fa3
Reposted frombendem bendem viaepidemic epidemic
Reposted fromhappily happily viafourstrings fourstrings
Reposted byblackandwhitefripibeautifull-lieWecanbeheroesfilmowyslowchetachjazzujixc999
5970 9912
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaroads roads
Reposted fromheima heima viafilandia filandia
7489 2d6c
Reposted frompeper peper viatakemeout takemeout
5209 05f9
Reposted fromunco unco viatakemeout takemeout
8402 7e3c
Reposted frompesy pesy
Fajnie było się upijać. Postanowiłem, że zawsze będę to lubił.
— Bukowski / Z szynką raz
Reposted fromcardini cardini viajebsie jebsie
4731 0028
Reposted fromepidemic epidemic
4741 9258
Reposted fromepidemic epidemic viahello-im-psycho hello-im-psycho
3484 e62e
Reposted fromfelicka felicka viafourstrings fourstrings

forest

Reposted fromweightless weightless viafourstrings fourstrings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.