Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3899 b5d6 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
3259 5923 500
Reposted frommisza misza viablackandwhite blackandwhite
8104 d9b8
Reposted fromhappily happily viapanrafalczyk panrafalczyk
8192 8013
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viapanrafalczyk panrafalczyk
1399 9472 500
Reposted fromrzadkakupka rzadkakupka viapanrafalczyk panrafalczyk
place | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viapanrafalczyk panrafalczyk
5967 cd1c

A tiny, abandoned fishing hut just outside of Isafjordur, Iceland. Isafjordur is one of Iceland’s most northern fishing villages with just over 1,000 residents and their own small airport to fly in supplies. It’s as isolated as it is spectacular.

Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— "Granica"
Reposted fromtellmemore-lies tellmemore-lies viaimpreska impreska
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie.
— T. Bernhard
Reposted fromcleo cleo viahello-im-psycho hello-im-psycho
6630 de61 500
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— Eckhart Tolle
Reposted fromstonerr stonerr viaepidemic epidemic
6975 9b57
Reposted fromfelicka felicka viajazzuj jazzuj
Holuhraun, Iceland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.