Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2016

6472 4b94
Reposted fromthinredline thinredline vialifeless lifeless

June 20 2016

7383 510f 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
7966 7e89 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
8533 8a8c
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig

June 19 2016

6632 a51c
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viashockley shockley
2831 0bff
Reposted fromsinistro sinistro viadrunkwhipster drunkwhipster
2035 d491 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialifeless lifeless
4178 7dd6 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viajegelskerdig jegelskerdig

June 17 2016

8325 0bb3
Reposted fromluny luny vianiedoskonalosc niedoskonalosc
2152 ac9b 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig vialifeless lifeless
7236 f5a0
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus vialifeless lifeless

June 13 2016

2813 08aa
Reposted fromerial erial vianurek93 nurek93
4355 35ac
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaRedPenny RedPenny
1533 eb8f 500
Reposted fromlouve louve viadrunkwhipster drunkwhipster
- Nie masz pojęcia, jak ja czasem cierpię, zupełnie bez wyraźnego powodu. Myśli mam tak dziwnie poplątane, wartościowanie tak stasowane, że już nie mogę tak dłużej żyć (...) Mój światopogląd (...) zaczyna walić się od podstaw. Właściwie jestem wcieleniem kompromisu, i to koniecznego, i niczym więcej.
— Witkacy ,,Pożegnanie jesieni"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl