Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2016

5227 c363 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite

February 03 2016

2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler vianap nap
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viaimpressionante impressionante
0399 56de
Chciałabym, żebyś zadzwonił kiedyś do mnie w nocy i rzucił krótkie: 'Czekam w samochodzie.' Nikt nie wiedziałby, że wyszłam, że byłeś ze mną, że spędziliśmy tę noc poza obowiązującą, realną rzeczywistością. Pojechalibyśmy w te miejsca, które stały się kiedyś nasze, przesłuchalibyśmy wszystkie te piosenki, które nadal coś znaczą, a Ty przypomniałbyś mi, dlaczego to właśnie Ciebie wtedy wybrałam.
— Marta Kostrzyńska
9707 4819 500
Reposted fromweightless weightless viaprzemeksic przemeksic
4976 432f 500
Reposted fromdelain delain viajazzuj jazzuj

February 02 2016

3456 a0a5 500
Reposted fromrol rol viabawelniana bawelniana
…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viaprzemeksic przemeksic
7267 cac4
Reposted fromdelain delain viaprzemeksic przemeksic
0055 84e1
Reposted fromkarahippie karahippie viajazzuj jazzuj
2250 6e16 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Falling (2014)
Lydia: One person is really like three people. The person you think you are, the person other people see, and the person you really are.

Reposted fromerial erial viadontlookdown dontlookdown
Reposted fromrol rol viatakemeout takemeout
4093 d134 500
Reposted fromlandscape landscape viasalami salami
6417 f6ab
Reposted fromLittleJack LittleJack viaburnmyshadow burnmyshadow
0653 ba58
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaburnmyshadow burnmyshadow
9955 939a 500
Przybora.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl