Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

6133 70ad
Reposted fromdailylife dailylife vialouve louve

September 17 2017

5079 8d79 500
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaskynetpizza skynetpizza

September 11 2017

4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaepidemic epidemic

September 02 2017

2370 a7ab
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viasubman subman
3628 7496

August 28 2017

2366 7736 500
Reposted fromjohnstaedler johnstaedler viaskynetpizza skynetpizza
Chciałem ją pocieszyć, ale nikt nie jest w stanie pocieszyć kobiety, która nie była nigdy kochana.
— Andreas Altmann - "Zasrane życie mojego ojca, zasrane życie mojej matki i moja zasrana młodość"

August 12 2017

3613 516a 500
Reposted fromnikotyna nikotyna
2414 db15

August 09 2017

4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite
2568 3dce
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird viaepidemic epidemic
7944 7904 500
Reposted fromkrzysk krzysk

August 02 2017

Posiadam szczególny talent do rozmyślania nad ponurą stroną życia, wyciągania z niej najgłębszej goryczy i smakowania jej; zbadawszy ją tak do cna, wiedziałem, jak najskuteczniej znęcać się nad sobą.
— Hans Christian Andersen — Baśń mojego życia
Reposted fromununbi ununbi viadancingwithaghost dancingwithaghost

August 01 2017

5356 0563 500

July 25 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl